BRK godt på vej mod klimamål

BRK's ambitioner om at være en klimakommune bevæger sig i den rigtige retning. Der udledes mindre CO2 via bygninger, dog skal der gøres noget ved transporten.
På Natur- og Miljøudvalgets møde i går var klima på dagsordenen. Kommunen har nemlig indberettet dets udledning af drivhusgasser fra kommunale ejendomme i henhold til Klimakommuneaftalen. Og det ser lovende ud.

Aftalen går ud på, at Bornholms Regionskommune er en af de klimakommuner, der har underskrevet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2-udledningen med 3% pr. år.

På mødet kom det frem, at kommunen har nedbragt udledningen af CO2 fra kommunale bygninger betydeligt de seneste ti år.

I indberetningen lyder det, at man fra år 2008-2018 udleder 91% mindre CO2 fra kommunens bygninger - altså svarende til en gennemsnitlig reduktion på 9% om året.

Helt konkret udledte kommunen bygninger i 2018 605 tons CO2 mod 6957 tons i 2008.

Næsten ingen oliefyr tilbage
Man vil fortsat arbejde på at nedbringe CO2-forbruget i de kommunale bygninger ved at vælge CO2-neutrale løsninger. Men allerede nu har man formået at omstille alle varmekilder fra oliefyr til mere energivenlige løsninger.

Eller det vil sige næsten alle. For der vil i udgangen af 2019 være ét oliefyr tilbage i en bygning, hvor fjernvarme ikke er en mulighed.

Målet er således næsten nået, hvad angår opvarmning, skrives der i udvalgsmødets referat.

Den primære udledning fra bygningerne kommer nu via elforbruget, og her vil kommunen kunne nedbringe sit forbrug ved for fremtiden at importere mindre strøm ude fra.

Transporten hænger i bremsen
Dog er det hele ikke rosenrødt. For selvom det går godt med at omstille bygningerne, så udleder kommunens transport fortsat mere end håbet.

Faktisk udledte BRK's køretøjer i 2018 mere CO2 end de tre foregående år.

Det forklares med, at 62% af udledningen i 2018 kom fra dieselolie, hvilket primært benyttes i lastbiler og sneplove.
Den samlede udledning er derfor stærkt påvirket af omfanget af kørsel i forbindelse med snerydning og glatførebekæmpelse. Som det fremgår af nedenstående figur, er denne meget varierende fra år til år, skrives der i Natur- og Miljøudvalgets mødereferat.

Alligevel ønsker kommunen at ændre på transportens udledning. Kommunens bilpark består nemlig af 189 benzinbiler, 85 dieselbiler og 19 elbiler. Der er derfor planer om at indkøbe flere elbiler.

Derudover skal kørslen planlægges med GPS og flådestyring, så der køres så effektivt som muligt.


Forbehold:
Indberetningen til Klimakommuneaftalen er ikke en fuld beregning af al kommunal udledning, men er snarere en benchmarking ud fra de bygninger og køretøjer, som administreres af Center for Ejendomme og Drift. Erhvervskørsel i egne biler indgår, men ikke buskørsel og kørsel udliciteret til private virksomheder.